Podstawą gwarancji jest dokument gwarancyjny wydany kupującemu wraz z zakupionym towarem. Gwarant zapewnia o dobrej jakości sprzedanej rzeczy, pod warunkiem przestrzegania zasad prawidłowego użytkowania obuwia.

Termin gwarancji wynosi dwanaście miesięcy od dnia wydania rzeczy Kupującemu i obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Gwarancją objęte są wyłącznie wady wynikłe z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej, które ujawniły się oraz zostały zgłoszone przed upływem terminu gwarancji. Gwarant zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych rzeczy (naprawy). W sytuacjach gdy naprawa okaże się niemożliwa, gwarant zobowiązuje się do wymiany rzeczy na nową.

Za wady tkwiące w rzeczy uważa się takie wady, które zmniejszają jej użyteczność i nie pozwalają na korzystanie z rzeczy zgodnie z jej przeznaczeniem. Kupujący jest zobowiązany do zgłoszenia ujawnionej wady w terminie 14 dni od daty wykrycia pod rygorem wygaśnięcia uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji.

Reklamacjom nie podlegają wady widoczne w momencie zakupu, jak również:

 • spowodowane nieodpowiednią, niedostateczną lub wadliwą konserwacją obuwia bądź jej zupełnym brakiem,
 • wszelkie uszkodzenia mechaniczne, w tym również spowodowane używaniem obuwia niezgodnie z jego przeznaczeniem,
 • odbarwienia będące skutkiem przemoczenia obuwia lub jego przepocenia,
 • uszkodzenia fleków i obciągnięcia obcasów,
 • uszkodzone bądź oderwane w trakcie użytkowania elementy ozdobne (cyrkonie, kamyki, cekiny itp.),
 • pękanie lub „odłupywanie” się fragmentów drewnianych podeszew pod wpływem czynnika zewnętrznego,
 • normalne zużywanie się obuwia w trakcie użytkowania itp.,
 • wynikające z nieprzestrzegania zasad prawidłowego użytkowania obuwia.
 • wygoda obuwia
 • złe dopasowanie obuwia do stopy
 • pękanie powłoki w obuwiu lakierowanym
 • uszkodzenia elementów ozdobnych, guzików, sprzączek

Reklamacje należy zgłaszać w miejscu zakupu butów. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest dostarczenie towaru w komplecie, czystego, bez zabrudzeń, spełniającego zasady higieny, wraz z dokumentem gwarancyjnym z dołączonym dowodem zakupu oraz dokładnie wypełnionym formularzem reklamacyjnym.

Gwarant zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację nie później niż w terminie 14 dni licząc od dnia zgłoszenia wady i dostarczenia rzeczy do miejsca zakupu butów oraz dostarczyć rzecz nabywcy na swój koszt do miejsca wskazanego w gwarancji lub do miejsca, w którym rzecz została wydana przy udzieleniu gwarancji.
Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Gwarancji udziela:
Wyłączny dystrybutor marki Scholl w Polsce:

Mobilex Sp. z o.o., ul. Duńska 3/5 91-204 Łódź
buty(at)mobilex.pl, Tel.: 512 476 812, 42 214 29 11