:: S Z A N O W N I    P A Ń S T W O ! ::

Mobilex Sp. z o.o. we współpracy z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej w Łodzi zaprasza wszystkich naszych klientów niepełnosprawnych ruchowo do wzięcia udziału w atrakcyjnym projekcie „A ONI – aktywizacja osób niepełnosprawnych ruchowo”.
Jesteśmy przekonani że warto spróbować poprawić swoje kwalifikacje, co da Państwu większą szansę na znalezienie pracy i bycie na co dzień aktywną osobą. Zachęcamy do wysłania swoich zgłoszeń i kontakt z biurem projektu. Wszelkie informacje szczegółowe znajdziecie Państwo poniżej.

Szczegóły projektu:

Projekt „A ONI – aktywizacja osób niepełnosprawnych ruchowo” realizowany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej – Regionalne Centrum w Łodzi, w partnerstwie z Łódzkim Związkiem Inwalidów Narządu Ruchu i Caritasem Archidiecezji Łódzkiej jest skierowany do 40 osób (kobiet i mężczyzn) niepełnosprawnych ruchowo (także ze znacznym stopniem niepełnosprawności) :

  • z wykształceniem przynajmniej średnim
  • niezatrudnionych (bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo)
  • mieszkających w Łodzi

UWAGA: istnieje potencjalna możliwość rozszerzenia grupy uczestników o osoby z innym rodzajem niepełnosprawności niż niepełnosprawność ruchowa. Więcej informacji na ten temat udziela realizator.

W ramach projektu uczestnicy wezmą udział w bezpłatnym doradztwie i szkoleniach, uprawniających do pracy na stanowisku specjalista ds. księgowo-kadrowych. Łącznie w trakcie trwania bloku szkoleniowo doradczego odbędzie się:

  • 12 h konsultacji indywidualnych na osobę
  • 48 h szkoleniowych z zakresu umiejętności społecznych (m. in: sztuka autoprezentacji, efektywne zarządzanie czasem)
  • 40 h szkolenia komputerowego (MS Excel dla finansistów)
  • 120 h języka angielskiego
  • 384 h szkoleń zawodowych (na co złożą się następujące bloki: podstawy rachunkowości, księgowy-bilansista, książka przychodów i rozchodów, Symfonia finanse i księgowość, zatrudnienie i płace, program Symfonia kadry i płace). Program szkoleń zawodowych zgodny ze standardami Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Za każdą godzinę dydaktyczną uczestnikom przysługuje stypendium szkoleniowe w wysokości 5,64 PLN brutto. Ponadto uczestnikom projektu przysługuje zwrot kosztów dojazdu na szkolenia (bilety miesięczne MPK, zwrot kosztów dowozu w przypadku osób o znacznym stopniu niepełnosprawności) i doradztwo (zwrot kosztów biletów jednorazowych). Istnieje także możliwość zorganizowania dowozu osób o znacznym stopniu niepełnosprawności przez realizatora oraz zapewnienia takim osobom wsparcia ze strony asystentów osobistych. Szkolenia i doradztwo będą odbywały się w terminach pomiędzy lutym a październikiem 2013, w wymiarze nie większym niż 3 spotkania tygodniowo. Po zakończeniu szkoleń, wszyscy uczestnicy, którzy je ukończą będą mieli możliwość odbycia półrocznych staży zawodowych. Uczestnicy odbywający staże będą otrzymywali stypendium stażowe (w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto). Po stażach wszyscy uczestnicy projektu zostaną objęci usługą pośrednictwa pracy. Przystąpienie do projektu nie wiąże się z żadnymi kosztami. Jednak w przypadku chęci rezygnacji z uczestnictwa bez podawania przyczyny, dana osoba będzie musiała zwrócić koszty udziału w szkoleniach, w których wzięła udział. Uwaga! W przypadku kiedy powodem rezygnacji będzie znalezienie pracy nie trzeba zwracać kosztów uczestnictwa, a rezygnację traktuje się jako normalne zakończenie udziału w projekcie. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych! Informacje o prowadzonej rekrutacji w Biurze Projektu i na stronie projektowej

Biuro Projektu:
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Regionalne Centrum w Łodzi
ul. Rewolucji 1905 nr 9, 90-273 Łódź
tel: (42) 632 63 19, 661 983 002
e-mail: a.szczepanski@frdl-lodz.pl
STRONA INTERNETOWA: WWW.AONI.COM.PL